پروژه

رباتیک | کتیا | پروتئوس | plc | انجام پروژه | زبان | آردوینو | آلتیوم

انجام پروژه

انجام پروژه های فنی ومهندسی

پروژه مدلینگ با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

پروژه طراحی سه بعدی با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

پروژه طراحی قطعه با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

پروژه طراحی و مونتاژ با کتیا

آموزش نرم افزار کتیا

View

پروژه طراحی مدار با آلتیوم

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

پروژه طراحی شماتیک با آلتیوم

آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

PCB آموزش طراحی

پروژه نرم افزار آلتیوم دیزاینر

View

پروژه برنامه نویسی آردوینو

پروژه نرم افزار آردوینو

View